ДРЖАВНА ПРОГРАМА

за превенција и репресија на корупцијата и превенција и

намалување на појавата на судир на интереси

со Акционен план 2016 - 2019


Најава
Регистрација

Key

Најави ме

заборавена лозинка

This web site is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the sole responsibility of the State Commission for Prevention of Corruption and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government or MCIC.

Horizontal RGB 600mcms-logo-text